Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-4300
НүүрМэдээ2019-2023 онд тэтгэвэр тогтоолгосон иргэдийн тэтгэвэрээ өөрчлөн тогтоолгох хүсэлтийг хүлээн авч эхэллээ.

2019-2023 онд тэтгэвэр тогтоолгосон иргэдийн тэтгэвэрээ өөрчлөн тогтоолгох хүсэлтийг хүлээн авч эхэллээ.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дах хэсэгт заасны дагуу 2019-2023 онд 6 эсхүл 7 жилийн цалин хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгосон иргэд цахимаар болон цаасаар хүсэлтээ гаргаж, авч буй тэтгэврээ өөрчлөн тогтоолгох боломж бүрдсэн.

Иргэдийн хүсэлтийг 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн 2023 оны 12 дугаар сард багтаан хүлээн авна.

2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө тэтгэврээ өөрчлөн тогтоолгох хүсэлт ирүүлсэн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг өөрчлөн тогтоож, 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн тооцож олгоно.

2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш тэтгэврээ өөрчлөн тогтоолгох хүсэлт ирүүлсэн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг Нийгмийн даатгалын сангаас олгон тэтгэврийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дах хэсэгт заасан хугацааг баримтлан шийдвэрлэнэ.

АНХААРАХ: Нийгмийн даатгалын сангаас олгон тэтгэврийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дах хэсэг:

      Нийгмийн даатгалын байгууллага тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөх өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг тухай сарын 15-ны өдрөөс өмнө хүлээж авсан бол мөн сарын 01-ний өдрөөс, тухайн сарын 15-ны өдрөөс хойш хүлээж авсан бол дараа сарын 01-ний өдрөөс эхлэн өөрчлөгдсөн тэтгэврийг олгоно.

Тэтгэвэр авагчийн тэтгэвэр бодох дараалсан 5 жилийн цалин хөлсийг анх тэтгэвэр тогтоолгоход баримталсан 6 эсхүл 7 жилийн жилийн цалин хөлснөөс, түүнчлэн тэтгэвэр тогтоолгосны өмнөх шимтгэл төлсөн сүүлийн 20 жилийн доторх аль өөрт ашигтай 5 жилийн цалин хөлснөөс сонгон өөрчлөн бодно.