Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-4300
НүүрГазар, хэлтсүүд

Газар, хэлтсүүд

 • САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ

         

       Санхүү бүртгэлийн тасаг:

  • Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны төсвийн санхүүгийн тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн хууль,бодлогын баримт бичиг, стандартын дагуу гаргах тайлагнах
  • Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны харилцах дансны гүйлгээг зохих бүрдэл болсон баримтыг үндэслэнхийх, үлдэгдлийг баталгаатай байршуулах
  • Нийгмийн даатгалын сангуудын орлого, зарлагын бүртгэл тооцоо, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг зохихжурмын дагуу хөтлөх, мэдээллийн бүрдүүлэлтийг хянах
  • Хэлтсийн үйл ажиллагааны төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, мэдээллийн бүрдүүлэлтийг хянах
  • Хэлтсийн үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төлөвлөгөөг, зардлын зүйл, нэр төрлөөр төлөвлөн батлуулах
  • Нийгмийн даатгалын сангуудын орлого, зарлага, өр авлага, үйл ажиллагааны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг гаргах, мэдээлэл ашиглах
  • Тухайн сар, улирал, жилийн тэтгэврийн олголтын тооцоо тайлан гаргалтын үндэслэлийг шалгаж баталгаажуулах
  • Програм хангамж, цахим тооцооны техник хэрэгслүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах
  • Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны улирал, жилийн тайланд судалгаа шинжилгээ хийх, холбогдох аргахэмжээ авах
  • Сангийн орлого, зарлагын төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны төсвийг сар, улирлаар хуваарилж, батлагдсан төсвийг зориулалтындагуу зарцуулах, санхүү, төсвийн сахилгыг мөрдөж ажиллах
 • ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ДОТООД АУДИТЫН ТАСАГ

  • Аж ахуйн нэгж байгууллагын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн /ÍĹ7, НД№8/ тайлан, тооцооны үлдэгдлийн баталгаажилт, мэдээллийн санд үнэн зөв бүртгэгдсэн үндэслэлийг санхүүгийн холбогдох баримтанд тулгуурлан шалгаж, зөвлөгөө өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, холбогдох арга хэмжээ авах;
  • Нийгмийн даатгалын тухай хуулиуд, Зөрчлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хяналт, шалгалт явуулах ажлыг зохион байгуулж өдөр тутам Нийгмийн даатгалын сангийн зардлыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу зарцуулах, зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллах арга хэмжээний хүрээнд хэлтсийн тэтгэвэр, /шинээр тогтоогдсон өндөр нас, тахир дутуу, тэжээгчээ алдсаны/ тэтгэмж /хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан, жирэмсэн амаржсан, ажилгүйдэл болон оршуулгын/-ийн бодолт, олголтын тооцоо зөв хийгдсэн үндэслэлийг хянан шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллах;
  • “Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлт, зардлын гүйцэтгэлд тавих дотоодын хяналт шалгалтад цахим хяналтыг нэвтрүүлэх, хууль тогтоомж зөрчсөн аливаа зөрчил дутагдал гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн дутагдлыг шуурхай шийдвэрлэх чиглэлээр Цахим хяналтын вэб програм/nttp://9.0.5/monitoring/-ыг ашиглан ажил олгогч, даатгуулагчийн шимтгэлийн тооцоо, тайлан, тэтгэвэр тэтгэмж тогтоож олгосон баримт болон шалгалтын холбогдох баримт бичигт тулгуурлан хянаж , илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллах;
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлыг хугацаанд нь хуралдуулж даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтынхувь, оношийг магадлан тогтоох, хугацааг сунгах, цуцлах, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, мэдээ тайлан гаргах
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дотоод ажил, тайлан гаргалт хөдөлмөрийн чадвар, алдалтын хувь, онош тогтооххугацааг сунгах цуцлах үйл ажиллагаанд  хяналт тавих, шалгах 
  • Нийгмийн даатгалын шимтгэл ноогдуулалт, төлөлт, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолт, олголт болон бусад асуудлаар ажил олгогчдаатгуулагч,  иргэдээс гаргасан саналын зөрүүтэй асуудлыг хэлтсийн дэргэдэх гомдлыг шаардлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлүүлэх
  • Нийгмийн даатгалын байгууллага болон сангийн мэдээллийг шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудаст хамрагдаж, хуульд заасан мэдээллийг  үнэн зөв, хуулийн хугацаанд нь бүрэн мэдээлсэн эсэхэд хяналт тавих 
  • Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу холбогдох ажил олгогч байгууллагад хариуцлага тооцож, ажилласан байдал торгууль, шимтгэл хуульд заасан хугацаанд төлөгдсөн  эсэхэд хяналт тавих 
  • Хөндлөгийн хяналт шалгалтын актаар тогтоогдсон төлбөр, зөрчлийн барагдуулалтын  мэдээ, тайланг хянан нэгтгэж НДЕГ-т хугацаанд хүргүүлэх

   

  Хяналт шалгалт дотоод аудитын тасаг

   

  Нэр

   

  Албан тушаал

   

  Цахим хаяг

  Утасны дугаар Өрөөний дугаар
  Ч.Баасанжав Тасгийн дарга baasanjav.ch@ndaatgal.mn  

   

   

   

   

  7000-4300

  /7/

  301-А
  Ц.Мөнхцэцэг Хяналт шалгалтын байцаагч munhtsetseg.ts@ndaatgal.mn  

   

   

   

  301

  Д.Энхтуяа Хяналт шалгалтын байцаагч enhtuya.d@ndaatgal.mn
  Н.Гэрэлээ Хяналт шалгалтын байцаагч gerelee.n@ndaatgal.mn
  Б.Баянзул Хяналт шалгалтын байцаагч bayanzul.b@ndaatgal.mn
  Т.Цэрмаа Хяналт шалгалтын байцаагч tsermaa.t@ndaatgal.mn
  А.Саруултуяа Хяналт шалгалтын байцаагч saruultuya.a@ndaatgal.mn
  У.Наранбаатар Хяналт шалгалтын байцаагч naranbaatar.u@ndaatgal.mn
  Ж.Хүрэлчулуун Хяналт шалгалтын байцаагч hurelchuluun.j@ndaatgal.mn
  Ж.Өнөгэрэл Магадлагч эмч onogerel.j@ndaatgal.mn     304
 • ОРЛОГО ШИМТГЭЛИЙН ТАСАГ

  • Ажил  олгогчийн  нийгмийн даатгалын шимтгэлийн ногдуулалт, төлөлтийн  /ЗНД7/, даатгуулагчийн  шимтгэл  төлсөн   тооцооны   хуудас  /ЗНД8/ тайланг сар шалган  хүлээн  авах, мэдээллийн  сан  бүрдүүлэх, шимтгэлийн  авлага, өглөгийн  үлдэгдлийг  баталгаажуулах, мэдээ  тайлан  гаргах;
  • Хувиараа хөдөлмөр  эрхлэгч иргэдийг  нийгмийн  даатгалд  сайн  дураар  даатгуулах, гэрээ  байгуулах, шимтгэл  төлөлтийн  тооцоо  хийх, тайлан  гаргах, мэдээллийн  сан  бүрдүүлэх;
  • Даатгуулагчийн цахим дэвтэрт сар бүрийн  хөдөлмөрийн  хөлс, түүнтэй  адилтгах  орлого, төлсөн  шимтгэл, тушаал, ажил мэргэжлийн ангилалыг   нийгмийн  даатгалын цахим дэвтэрт  зөв  бичигдсэн  эсэх, үндэслэлийг  хянах, баталгаажуулах, алдаатай тохиолдолд залруулга хийх;
  • Ажил олгогч, даатгуулагчдын  тухайн  жилийн  шимтгэл  төлөлтийн  тайлан /ЗНД7, ЗНД-8/, даатгуулагчийн  шимтгэл  төлсөн  тооцооны  хуудас /1-12 сарын/-ыг  зохих  заавар журмын  дагуу  хяналт шалгалт хийлгэн  архивын нэгж үүсгэн  хүлээлгэн  өгөх;
  • Нийгмийн даатгалын  хууль тогтоомжийн  дагуу  ажил  олгогч, даатгуулагчийн  шимтгэлийг  хугацаанд  нь  төлүүлж  нийгмийн  даатгалын сангийн орлогын  сар, улирал  бүрийн  төлөвлөгөөг  жигд  ханган  биелүүлж, түүний  гүйцэтгэлд  хяналт  тавих, сангуудын  орлогын  эх  үүсвэрийг  нэмэгдүүлэн  хуримтлуулах;
  • Ажил олгогчдод  нийгмийн  даатгалын  шимтгэлийн  авлага, өглөг  үүсэхээс  урьдчилан  сэргийлэх, авлагын насжилтийн судалгааг гарган нэгэнт  бий  болсон  авлага  өглөгийн  үндэслэлийг  шалгаж  түүнийг  барагдуулах  ажлыг  холбогдох тасаг нэгж, байгуулагуудтай  хамтран  шийдвэрлэх;
  • Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг хэрэгжүүлж даатгуулагч иргэдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулах, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, даатгуулагч  иргэдийн  ноогдуулалтыг үнэн зөв хийж эрүүл мэндийн үйлчилгээг  авах боломжийг бүрдүүлэх
  • Шүүхийн шийдвэр  гүйцэтгэлийн  байгууллагатай  хамтран  ажиллаж,   хуримтлагдсан  болон  шүүхийн  шийдвэртэй  шимтгэлийн  авлага  барагдуулах  ажлыг  зохион  байгуулах, хэрэгжилтэнд  хяналт  тавих, үр  дүнг  тооцох, холбогдох  тайлан  мэдээг  гаргаж  дээд  шатны  байгууллагад  тайлагнах;
  • Нийгмийн  даатгалын  хууль тогтоомжийн зөрчлийг арилгуулах   тавигдсан  зөрчил  төлбөрийн  барагдуулалтад  хяналт  тавьж  хугацаанд  нь  төлүүлэх  арга  хэмжээ  авах;

  Орлого шимтгэлийн тасаг

   

  Нэр

   

  Албан тушаал

   

  Цахим хаяг

   

  Утас

  Өрөөний дугаар
  Ё.Уранцэцэг Тасгийн дарга urantsetseg.e@ndaatgal.mn 203
   П.Тунгалаг Орлого шимтгэлийн байцаагч tungalag.p@ndaatgal.mn  

   

   

   

   

  7000-4300

  /4.5/

   

   

   

   

   

  204

  Э.Эрдэнэчимэг Орлого шимтгэлийн байцаагч erdenechimeg.er@ndaatgal.mn
  М.Мягмарсүрэн Орлого шимтгэлийн байцаагч myagmarsuren.m@ndaatgal.mn
  Б.Цэвэлмаа Орлого шимтгэлийн байцаагч tsebelmaa.b@ndaatgal.mn
  Ба.Одгэрэл Орлого шимтгэлийн байцаагч odgerel.bz@ndaatgal.mn
  Ш.Ариунчимэг Орлого шимтгэлийн байцаагч ariynchimeg.sch@ndaatgal.mn
  О.Баярмаа Орлого шимтгэлийн байцаагч bayarmaa.o@ndaatgal.mn
  Б.Эрдэнэтуяа Орлого шимтгэлийн байцаагч erdenetuya.bu@ndaatgal.mn
  Б.Батчимэг Орлого шимтгэлийн байцаагч batchimeg.b@ndaatgal.mn
  Д.Оюунчимэг Орлого шимтгэлийн байцаагч oyunchimeg.d@ndaatgal.mn
  З.Цасчихэр Орлого шимтгэлийн байцаагч tsaschikher.z@ndaatgal.mn
  Д.Энхмаа Орлого шимтгэлийн байцаагч enhmaa.d@ndaatgal.mn
  Ц.Сод-Эрдэнэ Орлого шимтгэлийн байцаагч soderdene.ts@ndaatgal.mn
  Б.Солонго Орлого шимтгэлийн байцаагч solongo.b@ndaatgal.mn
   

  С.Ихбаяр

  ЭМД-ын орлого шимтгэлийн байцаагч  

  Ikhbayar.m@ndaatgal.mn

   

  7000-4300

  /3/

   

  201

   

  Бу.Одгэрэл

  ЭМД-ын орлого шимтгэлийн байцаагч  

  odgerel.b@ndaatgal.mn

   

  Д.Энхтүвшин

  ЭМД-ын орлого шимтгэлийн байцаагч  

  enkhtvbshin.d@ndaatgal.mn

 • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

  • Даатгуулагч  иргэдийн тэтгэвэр тогтоолгохоор бүрдүүлсэн баримт материалыг хянаж хүлээн авах, зөвлөгөө  өгөх, хувийн хэрэг нээж тэтгэвэр тогтоож, олгох, бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тайлан гаргах;
  • Шилжиж ирсэн, шилжсэн тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийн тогтоолт, олголтын тооцоо хийх, тэтгэврийн өөрчлөлт, хугацааны сунгалтыг хянах,  бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
  • Тэтгэврээ өөрийн биеэр авах бололцоогүй тэтгэвэр авагчдад итгэмжлэлээр тэтгэвэр авах зөвшөөрөл олгох, бүртгэл хөтлөх;
  • Тэтгэвэр авах эрхийн харилцаа дуусгавар болж, зогсоогдсон тэтгэвэр авагчдын тэтгэвэр тогтоолт, олголтын тооцоо хийх, бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хувийн хэргийг хааж архивт шилжүүлэх;
  • Тэтгэвэр авагчийн талаархи мэдээлэл лавлагаа гаргаж өгөх;
  • Даатгуулагч, иргэдийн тэтгэврийн тогтоолт, олголт, өөрчлөлт, тэтгэвэр олгох хугацааны сунгалтыг шалгах, хяналт тавих, тэтгэвэр авагчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
  • Тэтгэвэр авагчдын хувийн хэрэгт хавсаргах баримт материалыг зохих дарааллын дагуу цэгцлэх;
  • Нийгмийн даатгалын Улсын байцаагчийн актаар тавигдсан зөрчил төлбөрийн алдангийн барагдуулалтад хяналт тавьж хугацаанд нь төлүүлэх арга хэмжээ авах;
  • Даатгуулагч, иргэдийн тэтгэмж төлбөр, сургалтын болон рашаан сувиллын зардал авахаар бүрдүүлсэн холбогдох баримт, материалыг хянаж хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх, тэтгэмжийн бодолт, олголтын тооцоо хийж олгох,  мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагын баримт бичгийг зохих журам, стандартын дагуу архивын нэгж болгон бүрдүүлж цэгцлэх, архивт хүлээн авах, холбогдох лавлагаа гаргах, хадгалж хамгаалах, ашиглуулах;
  • Иргэд даатгуулагчдад архивын лавлагаа олгох,
  • Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах;
  • Нийгмийн даатгалын ажилтнуудын ур чадварыг сайжруулах, мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулах
  • Ажил олгогч, даатгуулагч, иргэдэд нийгмийн даатгалын холбогдолтой хууль, дүрэм, журам, заавар, тогтоол, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах
  • Хүний нөөцийн болон төрийн албан хаагчидтай холбоотой тайлан, мэдээ, судалгаа гаргах
  • Хэлтсийн даргын тушаал, шийдвэр, бусад эрхийн акт, гэрээ, хэлэлцээрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргах
  • Хэлтсийн ёс зүйн зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө, биелэлтийг гаргах
  • Хэлтсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан үйл ажиллагааны  тайлан  гаргах
  • Авлигын эсрэг ажлын төлөвлөгөө, холбогдох бусад цаг үеийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах
  • Тогтоол, захирамж, тушаал, албан даалгавар зэрэг эрх зүйн баримт бичгийн шийдвэрийн биелэлтийг гаргах
  • Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих
  • Шүүх, цагдаа болон хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд байгууллагыг төлөөлж оролцох
   

  Үйлчилгээний тасаг

  Нэр Албан тушаал Цахим хаяг Утас Өрөөний дугаар
  Ч.Эрдэнэчимэг Тасгийн дарга erdenechimeg.ch@ndaatgal.mn

  302

  Т.Мөнхжаргал Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн munhjargal.t@ndaatgal.mn  

   

   

   

  7000-4300

  /1.2/

   

       302

   

   

        101

  А.Цэрэнхүү Хүний нөөцийн мэргэжилтэн tserenkhuu.a@ndaatgal.mn
  Т.Бадамжав Тэтгэврийн байцаагч badamjav.t@ndaatgal.mn
  Б.Лхамсүрэн Тэтгэврийн байцаагч lhamsuren.b@ndaatgal.mn
  О.Мөнхзул Тэтгэврийн байцаагч munkhzul.o@ndaatgal.mn
  Н.Одмаа Тэтгэврийн байцаагч odmaa.n@ndaatgal.mn
  Б.Мөнхтуяа Тэтгэврийн байцаагч munkhtuya.b@ndaatgal.mn
  Н.Золжаргал Тэтгэмжийн байцаагч zoljargal,n@ndaatgal.mn
  Б.Нарангэрэл Тэтгэмжийн байцаагч narangerel.b@ndaatgal.mn
  Л.Ганцэцэг Тэтгэмжийн байцаагч gantsetseg.l@ndaatgal.mn
  М.Отгонбаяр Тэтгэмжийн байцаагч otgonbayar.m@ndaatgal.mn
  Б.Чулуунчимэг Архивын ажилтан chuluunchimeg.b@ndaatgal.mn
  Ц.Пагмадулам Архивын ажилтан pagmadulam.ts@ndaatgal.mn
  Т.Ариунаа Архивын ажилтан ariunaa.t@ndaatgal.mn  

  102

  Э.Чимэддолгор Архивын ажилтан chimeddolgor.e@ndaatgal.mn
  Ц.Энхчимэг Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч enhchimeg.ts@ndaatgal.mn
  Я.Оюунчимэг Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч oyunchimeg.ya@ndaatgal.mn
  Б.Хулан Бичиг хэрэг дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн khulan.b@ndaatgal.mn  

  402

 • ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ ТӨВ КОМИСС

  ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН САЛБАР БОЛОН ОРОН НУТГИЙН КОМИССЫГ МЭРГЭЖИЛ, АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАН, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД  ХЯНАЛТ ТАВИХ, ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨР МАГАДЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ТАЛААР САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГААР ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ  ЗОРИЛГООР ДАРААХЬ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой маргааныг шийдвэрлэх;
  • Салбар болон орон нутгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;
  • Салбар болон орон нутгийн комиссын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах;
  • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын талаар тооцоо, судалгаа, шинжилгээ хийх,
  • Мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэхэд хяналт тавих
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагаанд шаардлагатай зардлын төсвийн төслийг боловсруулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;
  • Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний сувиллын үйл ажиллагаа, тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, санхүүжилтэд хяналт тавих;
  • Салбар болон орон нутгийн комиссоос ирүүлсэн тайлан, мэдээг улсын хэмжээнд хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн дүгнэх;
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журмын талаар иргэд, олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулан ажиллах.

   

  ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ ТӨВ КОМИСС
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  П.Мөнхтулга Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга munkhtulga.p@ndaatgal.mn 325124 604
  Т.Лхагвадорж Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын нарийн бичгийн дарга lkhagvadorj72@yahoo.com 329397 603
  Д.Анхбаяр Магадлагч эмч anhbayar.d@ndaatgal.mn
  Ц.Гансүх Магадлагч эмч tsedendambagansukh@yahoo.com
  М.Нармандах Магадлагч эмч mn.mandakh@gmail.com
  Б.Пүрэвсүрэн Магадлагч эмч purevsuren.bat@ndaatgal.mn
  М.Энхцэцэг Мэргэжилтэн m.enkhtsetseg@yahoo.com