Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-4300
НүүрБайгууллагын тухай

Байгууллагын тухай

НүүрБайгууллагын тухай
Байгууллагын тухай
icon-4

Эрхэм зорилго

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

icon-5

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

icon-6

Чанарын бодлого

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

umb

АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ

бүтэц.drawio (1)

                                                        БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ

Сайд нарын Зөвлөлийн 1976 оны 149 дүгээр тогтоолоор Улаанбаатар хотын Гүйцэтгэх захиргаанд Хөдөлмөр, нийгмийн хангамжийн хэлтсийг байгуулахаар шийдвэрлэснээр Сүхбаатарын районы Нийгэм хангамжийн хэлтэс байгуулагдсан түүхтэй. 1990 онд Тэтгэврийн хууль, 1991 онд Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн  болон Тэтгэмжийн тухай хууль, 1993 онд Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай  хуулиуд тус тус батлагдан мөрдөгдөж, Монгол Улсын Засгийн газрын 1990 оны 220 дугаар тогтоолоор нийгмийн даатгалын бодлого, үйл ажиллагаа, хуулийн хэрэгжилт, орлого оруулах чиг үүргийг нийгмийн хангамжийн газарт төвлөрүүлсэн нь одоогийн шинэ тогтолцоог бүрдүүлэх угтвар нөхцөлийг хангасан юм.

Монгол улсын Засгийн газрын 1992 оны 25 дугаар тогтоолын дагуу Засаг захиргааны нэгжийн өөрчлөлтөөр Чингэлтэй дүүрэг байгуулагдахад тус хэлтсээс өрх тусгаарлан Сүхбаатар дүүргийн Хүн амын бодлого хөдөлмөрийн хэлтэс болж өөрчлөгдөж тэтгэвэр, тэтгэмжийн хөрөнгийн зарцуулалт, иргэдэд үзүүлэх нийгмийн хангамжийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, хөдөлмөрийн нөөц, ажиллах хүчний бодлогод хяналт тавихад гол зорилгоо чиглүүлэн ажиллаж байжээ.

Нийгмийн даатгалын багц хууль 1994 онд батлагдаж “Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 1994 оны 171 дүгээр тогтоолоор Хүн амын бодлого хөдөлмөрийн харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газрыг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болгон зохион байгуулж 1994 оны 10 дугаар сараас аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, хэлтсийг  1995 оноос хэрэгжих хуулийн дагуу Нийгмийн даатгалын хэлтэс гэж нэрлэх болсон.

Тус хэлтэс нь Санхүү бүртгэлийн,  Үйлчилгээний, Орлого шимтгэлийн, Хяналт шалгалт, дотоод аудитын гэсэн 4 тасагтай 58 ажилтан, албан хаагчидтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Албан хаагчдын 74  хувь нь нягтлан  бодогч, эдийн засагч, санхүүгийн  болон бизнесийн менежмент, 12 хувь нь эрх зүйч,10 хувь нь багш, 5 хувь нь эмч, магистрын зэрэгтэй 11, хоёр буюу түүнээс дээш мэргэжилтэй 17  албан хаагч  байна. 2019 онд нийгмийн даатгалын  болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогын 107.4 хувиар, 2020 онд нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 108.5 хувиар,  2021 онд нийгмийн даатгалын  болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн  орлогын төлөвлөгөөг 115.0 хувиар тус тус давуулан биелүүлсэн  амжилттай байна.

ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО

 • 1942

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтэс

 • 1962

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья амралт , рашаан сувиллын газар

 • 1970

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн Хэлтэс

 • 1974

  Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны харья Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1987

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1989

  Эрүүл мэнд, Нийгэм хангамжийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1991

  Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1992

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1994

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 1996

  Эрүүл мэнд, нийгэм хамгааллын яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2000

  Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2005

  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, аймаг, дүүргийн (сум) нийгмийн даатгалын хэлтэст нийт 1000 гаруй ажилтан албан хаагчид үйл ажиллагааа явуулж улсын хэмжээгээр 2,1 сая даатгуулагчид, 280 000 гаруй тэтгэвэр авагчид, 15 000 гаруй ажил олгогчдын шимтгэлийн тооцооны сар бүрийн мэдээллийг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын 5 сангийн орлого, зарлагын байдалтай холбогдсон ихээхэн хэмжээний бүртгэл, тооцооллын ажлыг гүйцэтгэж байна.

 • 2012

  Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2016

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2017

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар