Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-4300
НүүрНД-ын үндэсний зөвлөлийн тогтоолЖурам батлах тухай /2007-06-26/

Журам батлах тухай /2007-06-26/

Журам батлах тухай /2007-06-26/

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИИ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2007 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 11

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 3-ын 7 дахь хэсэг, Үндэсний статистикийн газрын саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

 1. “Даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох хуугийн хэмжээг тогтоох журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
 2. Батлагдсан журмын дагуу нэрийн дансны жил бүрийн орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг шинэчлэн тоггоох асуудлыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн хуралд оруулан батлуулж мөрдехийг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (С.Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.
 3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга М.Батаад даалгасугай.

ДЭД ДАРГА

Л.НЯМСАМБУУ

 

 

 

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн
2007 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн
11 дүгээр тогтоолын хавсралт

ДААТГУУЛАГЧИЙН ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН НЭРИЙН ДАНСНЫ ОРЛОГОД ТООЦОХ ХҮҮГИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ЖУРАМ

 1. Энэхүү журмыг Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуулийн дагуу тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс нээлгэсэн 1960 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчдын нэрийн дансны орлогод жил бүр тооцох хүү (цаашид “Нэрийн дансанд тооцох хүү” гэнэ.)-гийн хэмжээг тогтооход баримтална.
 2. Нэрийн дансанд тооцох хүүгийн хэмжээ нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 3 жилийн дундаж цалин хөлсний дундаж өсөлтийн хувьтай тэнцүү байна.
 3. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн дундаж цалин хөлсний сүүлийн 3 жилийн дундаж өсөлтийг геометр дунджийн дараахь томъёог ашиглан тооцно. Үүнд:
  К – өсөлтийн дундаж коэффициент
  Үп – сүүлийн түвшингийн үзүүлэлт
  Үо – эхний түвшингийн үзүүлэлт
  Өөрөөр хэлбэл тухайн жилийн урд жилийн дундаж цалинг түүнээс өмнөх 3 дахь жилийн дундаж цалинд харьцуулсан харьцаанаас гөометр дундаж тооцно. Тухайлбал: 2006 онд цалин хөлсний сүүлийн 3 жилийн дундаж өсөлтийг тооцохдоо дор дурдсан томъёог хэрэглэнэ. Үүнд:

  2005 оны дундаж цалин

 4. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн дундаж цалин хөлсийг тооцохдоо нийгмийн даатгалын сангуудын жил бүрийн 4 дүгээр улирлын тайланг үндэслэнэ.
 5. Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нэрийн дансанд тооцох хүүгийн хэмжээг энэхүү журмын дагуу тогтоож, Үндэсний статистикийн газрын саналын хамт Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор жил бүр батлуулж мөрдөнө.